Saturday, February 16, 2019
 Basketball - Varsity Girls #140
Shrine Catholic #118
Sunday, February 10, 2019
 Basketball - Varsity Girls #121
St. Joan of Arc #118
Saturday, February 9, 2019
 Basketball - Varsity Girls #135
St. Anne #123